ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. การศึกษารวบรวมองค์ความรู้และแนวทางพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนแบบมีส่วนร่วม เพื่อใช้ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สร้างมูลค่าเพิ่ม และการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงพาณิชย์ กรณีศึกษา ตำรับเครื่องหอมอีสานในกลุ่มชาติพันธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น
2. เครื่องจักสานไม้ไผ่: ภูมิปัญญาการผลิตเครื่องจักสานแบบดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทโส้ในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
3. ดีเอ็นเอบาร์โค้ดของปลาอันดับปลาหนังในวงศ์ปลากด ปลาหวีเกศและปลาเนื้ออ่อนในระบบ แม่น้ำโขง แม่น้ำชี และแม่น้ำมูลในประเทศไทย
4. ความแปรผันของสัณฐานวิทยาความหลากหลายและโครงสร้างทางพันธุกรรมของประชากรปลา ขบ ในระบบแม่น้ำโขงชีมูล
5. ความหลากชนิดและเครื่องหมายทางพันธุกรรมดีเอ็นเอบาร์โค๊ดสำหรับการระบุชนิดแมลงวัน ผลไม้ในพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ
6. ความแปรผันและโครงสร้างพันธุศาสตร์ของปรงสามเหลี่ยมในประเทศไทย
7. เครื่องจักสานไม้ไผ่: ภูมิปัญญาการผลิตเครื่องจักสานแบบดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทโส้ในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
8. การศึกษารวบรวมองค์ความรู้และแนวทางพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนแบบมีส่วนร่วม เพื่อใช้ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สร้างมูลค่าเพิ่ม และการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงพาณิชย์ กรณีศึกษา ตำรับเครื่องหอมอีสานในกลุ่มชาติพันธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น
9. ดีเอ็นเอบาร์โค้ดของปลาอันดับปลาหนังในวงศ์ปลากด ปลาหวีเกศและปลาเนื้ออ่อนในระบบแม่น้ำ โขง ชี มูล และสงคราม ในประเทศไทย
10. ความแปรผันของสัณฐานวิทยาความหลากหลายและโครงสร้างทางพันธุกรรมของประชากรปลาขบ ในระบบแม่น้ำโขงชีมูล
11. ความหลากชนิดและเครื่องหมายทางพันธุกรรมดีเอ็นเอบาร์โค๊ดสำหรับการระบุชนิดแมลงวันผลไม้ ในพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
12. ความแปรผันและโครงสร้างพันธุศาสตร์ของปรงสามเหลี่ยมในประเทศไทย
13. การศึกษารวบรวมองค์ความรู้และแนวทางพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนแบบมีส่วนร่วม เพื่อใช้ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สร้างมูลค่าเพิ่ม และการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงพาณิชย์ กรณีศึกษา ตำรับเครื่องหอมอีสานในกลุ่มชาติพันธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น
14. เครื่องจักสานไม้ไผ่: ภูมิปัญญาการผลิตเครื่องจักสานแบบดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทโส้ในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษารวบรวมองค์ความรู้และแนวทางพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนแบบมีส่วนร่วม เพื่อใช้ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สร้างมูลค่าเพิ่ม และการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงพาณิชย์
15. การศึกษารวบรวมองค์ความรู้และแนวทางพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนแบบมีส่วนร่วม เพื่อใช้ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สร้างมูลค่าเพิ่ม และการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงพาณิชย์
16. โครงการวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ครั้งที่ ๖ ปี ๒๕๕๙